top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Termovizní měření | energetická optimalizace | energetický průkaz a audit


TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Termografie ve stavebnictví a v energetice nám umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se především pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků.
Termovize ve stavebnictví

- zjišťování míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projektování izolace

- kontrola kvality provedených prací při kolaudaci

- vyhledávání závad podpodlahového topení

- kontrola technologického vybavení budov

- vyhledání prasklin v plášti budovyTermovize v energetice

- diagnostika tepelné techniky

- kontrola izolace potrubí

- kontrola provozního stavu elektrických rozvaděčů

- měření na zařízeních pod napětím

- kontrola a revize elektrických rozvodůENERGETICKÁ OPTIMALIZACE

Výdaje domácností na energie související s bydlením se každým rokem zvyšují. Jedná se již o každoroční trend růstu cen energií a paliv.

Pro návrh energetické optimalizace staveb slouží v dnešní době energetický audit. Díky rozsahu požadovaným zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 sb. je cena za zpracování značně vysoká. Proto se v dnešní době audit zpracováva jen pro objekty určené zákonem a nebo je-li to požadavek k zisku dotace. Hlavním přínosem je snížení provozních nákladů objektu při vynaložení minimálních finančních prostředků.Snížení teplené ztráty

Výměna starších oken, zateplení stěn, podlahy, stropu, respektive střechy domu. Kolik energie takto ušetříme záleží na tom, jak účinná opatření zvolíme – např. jakou použijeme tloušťku izolace, ale také na tom, nakolik úsporný, respektive neúsporný dům jsme měli.

Obecně lze však říci, že kvalitním zaizolováním staršího rodinného domu, lze dosáhnout úspory až kolem 30 %40 % nákladů na vytápění.

Návrh a regulace zdroje tepla

Energii i peníze lze ušetřit také na vhodné regulaci otopné soustavy – termostatické ventily a další regulační prvky dokáží ušetřit až patnáct i více procent provozních nákladů.

Energetická optimalizace je vhodná jak při hledání úspor u stávajících objektů, tak i u plánovaných novostaveb již v předinvestiční fázi projektu.ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit je prověřením energetického hospodářství a budov z hlediska efektivního využívání energie a nákladů na jejich provoz.

Je to soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství.

Povinnost podrobit se energetickému auditu je zavedena zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a obsah energetických auditů stanovuje vyhláška 213/2001 Sb., o podrobnostech provádění energetických auditů, a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro provozovatele budov.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.OBSAH ENERGETICKÉHO AUDITU

- dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat:

- zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství

- výši technicky dosažitelných energetických úspor

- návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení

- posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení

- závěrečný posudek energetického auditoraCÍL ENERGETICKÉHO AUDITU

- cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí)POVINNOST ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

- energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb.
- každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
- organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 1500 GJ
- fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ
- hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby
- povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie: Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti.

Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB

Většina oprav rodinných a bytových domů je spojována s regenerací obalových konstrukcí a hlavně jejich zateplením. Vedou k tomu jak současné předpisy, tak i stále rostoucí ceny energií. Rekonstrukce však není levná záležitost a při neodborném provedení se konečný efekt vytrácí.Jak tedy postupovat?


a) návrh energetického řešení

b) zpracování tepelně technické projektové dokumentace

c) výběr realizační firmy

d) kontrola montáže při realizaci
ENERGETICKÝ PRŮKAZ (PENB)


Co je Průkaz energetické náročnosti budovy?

- zpracováva se dle vyhlášky MPO 148/2007

- hodnotí budovu z hlediska energií, které do budovy vstupují. Jsou to energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. V průkazu energetické náročnosti posuzujeme úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřiďujeme objekt (podobně jako u domácích spotřebičů) na stupnici energetické náročnosti v rozmezí A až G. Takto od 1.1.2009 musí být označena každá nově postavená budova, nebo budova rekonstruovaná s podlahovou plochou větší než 1000m². Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranici třídy C. Energetická náročnost objektu je přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. nízká energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.


Kdy je potřeba energetický průkaz?

- průkaz energetické náročnosti budovy je od 1.1. 2009 povinnou součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení novostavby, resp. u rekonstrukcí nad 1000 m2 podlahové plochy

- nesmí být starší než 10 let a je povinnou součástí dokumentace při (účinnost od 1.ledna 2009)a) výstavbě nových budov


b) při větších změnách dokončených budov celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2,které ovlivňují jejich energetickou náročnost. (Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy)


c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat penb podle písmene a) nebo b)Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, bytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. Tato povinnost se však týká pouze těch provozovatelů budov, kteří museli nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti z důvodu výstavby nových budov nebo z důvodu větších změn již dokončených budov.

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů